نقش پدر در ارتقاء تکامل کودک|دکتر الهام حبیبی

نقش پدر در ارتقاء تکامل کودک
نقش پدر در ارتقاء تکامل کودک

در این مقاله به نقش پدر در ارتقاء تکامل کودک خواهیم پرداخت.

مطالعات در زمینه پدران نیز نشان داده که مردان به همان اندازه زنان مراقب کودکان بوده و در مقابل نیازهای آنان حساس و پاسخگو می باشند. در سال های اخیر افزایش مشارکت و درگیری پدران در امور کودکانشان تبدیل به یک اولویت شده است. براین اساس ارتباط مثبت و موثری  میان مشارکت پدران و تکامل مطلوب کودکان در سالهای اولیه زندگی آنها وجود دارد.

بنا به تعریف، پدر مردی است که دارای فرزندی باشد.

پدران نقش مهمی در تکامل و پرورش جسمی، عاطفی، اجتماعی، شناختی و گفتار و زبان فرزندان کم سن خود دارند. درواقع نقش پدر در ارتقاء تکامل کودک قبل از تولد آغاز می گردد؛ به نوعی که مطالعات بیانگر آن است که شرایط نامطلوب زندگی مادر باردار، بارداری های پرخطر و پیامدهای آن، بیماری های جسمی یا روانی مزمن، خشونت و افسردگی بر روند تکامل کودک تاثیر منفی می گذارد و در مقابل دریافت حمایت اجتماعی توسط مادر موجب کاهش استرس او می گردد. در دوران ابتدای کودکی نقش پدر؛ حمایت عاطفی، پرورش جسم و انجام تمرینات فیزیکی و ذهنی است و در قابل پدرانی که در مراقبت و پرورش کودکان خود مشارکت دارند راضی تر هستند.