برای خرید و استفاده از دوره های آموزشی و پکیج های قرارداده شده در سایت همانند تصاویر زیر مراحل خرید و استفاده را طی کنید :